नागरिक लगानी कोष ब्याजदर परिवर्तन गरिएको बारे जरुरी सूचना! मिति २०७१ साल श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी कोषले सहभागीहरुलाई प्रदान गर्ने बार्षिक ब्याजदर र सहभागीहरुबाट सापटीमा लिने बार्षिक ब्याजदर निम्नानुसार परिवर्तन गरिएको ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।कर्मचारी बचत बृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष ७%, सहभागी सापटी ८.५% ,सहभागी घर कर्जा १०% , नागरिक एकांक योजना ८% ।    

ESG Retirement Fund (Deposit)          7%

ESG Retirement Fund (80% Loan)     8.5%

Housing Loan                                            10%

Insurance Fund (Civil Service)            5.5%

Insurance Fund (Teachers)                  6%

Insurance Fund (NARC)                        6%

Citizen Unit Scheme                               8%

Investors' A/C Scheme              As per income 

Gratuity Fund Scheme               As per income

 

Website counter