"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
21 Mangshir 2076, Saturday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

1 month ago
4010 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

3 months ago
2726 Views
Notice

अवकाश कोषको रकम जम्मा गर्ने बैक खाता नं. हरु

3 months ago
2358 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

3 months ago
2119 Views
Notice

८० सापटी, आवास कर्जा तथा सरल कर्जा भुक्तानी गर्ने कोषको बैक खाताहरु

3 months ago
2877 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना, २०५२ का एकांकधनीहरुलाई एकांकको बार्षिक ब्याज अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (IPS) मार्फत बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेबारे ।

3 months ago
1710 Views
Notice

Upper Tamakoshi Hydropower Limited- Local IPO Allotment (2075/07/14)

3 months ago
1706 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

3 months ago
1487 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

3 months ago
2016 Views
Notice

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

3 months ago
1502 Views
Notice

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सुचना

3 months ago
1385 Views
Notice

भौचर तथा फाँटवारी पठाउने बारे सुचना

3 months ago
1547 Views
Notice

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना

3 months ago
1381 Views
Notice

राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

3 months ago
1439 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

3 months ago
1888 Views
Notice

नेपाल बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

3 months ago
1378 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

3 months ago
1550 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना को ब्याज वितरण सम्बन्धी सूचना

3 months ago
1382 Views
Notice

सम्बन्धीत शाखाको ईमेल ठेगाना

3 months ago
1380 Views