"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
7 Mangshir 2076, Saturday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

1 month ago
2788 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

3 months ago
2015 Views
Notice

अवकाश कोषको रकम जम्मा गर्ने बैक खाता नं. हरु

3 months ago
1718 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

3 months ago
1548 Views
Notice

८० सापटी, आवास कर्जा तथा सरल कर्जा भुक्तानी गर्ने कोषको बैक खाताहरु

3 months ago
2087 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना, २०५२ का एकांकधनीहरुलाई एकांकको बार्षिक ब्याज अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (IPS) मार्फत बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेबारे ।

3 months ago
1249 Views
Notice

Upper Tamakoshi Hydropower Limited- Local IPO Allotment (2075/07/14)

3 months ago
1240 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

3 months ago
1069 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

3 months ago
1475 Views
Notice

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

3 months ago
1056 Views
Notice

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सुचना

3 months ago
993 Views
Notice

भौचर तथा फाँटवारी पठाउने बारे सुचना

3 months ago
1111 Views
Notice

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना

3 months ago
986 Views
Notice

राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

3 months ago
1035 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

3 months ago
1364 Views
Notice

नेपाल बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

3 months ago
965 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

3 months ago
1097 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना को ब्याज वितरण सम्बन्धी सूचना

3 months ago
977 Views
Notice

सम्बन्धीत शाखाको ईमेल ठेगाना

3 months ago
966 Views