"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
11 Magh 2076, Saturday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

3 months ago
6064 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

5 months ago
3936 Views
Notice

अवकाश कोषको रकम जम्मा गर्ने बैक खाता नं. हरु

5 months ago
3405 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

5 months ago
2872 Views
Notice

८० सापटी, आवास कर्जा तथा सरल कर्जा भुक्तानी गर्ने कोषको बैक खाताहरु

5 months ago
4458 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना, २०५२ का एकांकधनीहरुलाई एकांकको बार्षिक ब्याज अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (IPS) मार्फत बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेबारे ।

5 months ago
2323 Views
Notice

Upper Tamakoshi Hydropower Limited- Local IPO Allotment (2075/07/14)

5 months ago
2299 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

5 months ago
1881 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

5 months ago
2861 Views
Notice

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

5 months ago
2006 Views
Notice

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सुचना

5 months ago
1753 Views
Notice

भौचर तथा फाँटवारी पठाउने बारे सुचना

5 months ago
2038 Views
Notice

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना

5 months ago
1719 Views
Notice

राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

5 months ago
1859 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

5 months ago
2613 Views
Notice

नेपाल बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

5 months ago
1779 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

5 months ago
2125 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना को ब्याज वितरण सम्बन्धी सूचना

5 months ago
1815 Views
Notice

सम्बन्धीत शाखाको ईमेल ठेगाना

5 months ago
1785 Views