+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लि.को बिवरण पत्र

उपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लि.को बिवरण पत्र

शेयर फारम वेबसाईडको Download Menu मा गइ Download गर्नु होला

Interest Schemes

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 7.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9%
Housing Loan 9.5%
Easy Loan 10%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (NARC) 6%
Insurance Fund (Nepalese Army) 4.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 4%
Insurance Fund (Nepal Police) 4%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income