+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321
3 Shrawan 2075, Thursday

कोषबाट आवास कर्जा र सरल कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

Interest Schemes

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 7.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9%
Housing Loan 9.5%
Easy Loan 10%
Insurance Fund (Civil Service) 4.5%
Insurance Fund (Teachers) 4.5%
Insurance Fund (NARC) 6%
Insurance Fund (Nepalese Army) 4.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 4%
Insurance Fund (Nepal Police) 4%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income