+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321
2 Shrawan 2076, Thursday

नागरिक एकांक योजना, २०५२ का एकांकधनीहरुलाई एकांकको बार्षिक ब्याज अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (IPS) मार्फत बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेबारे ।

Interest Rate

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 7.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9%
Housing Loan 9.5%
Easy Loan 10%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (NARC) 6.5%
Insurance Fund (Nepalese Army) 6.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 6.5%
Insurance Fund (Nepal Police) 6.5%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income