+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321
Latest News :
5 Baishakh 2076, Thursday

बार्षिक मर्मत संभार सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेशन आह्वानको सूचना

मिति २०७५।०८।१२ गतेको गोरखापत्र पेज नं. १२ मा प्रकाशित सुचना

सुचना

 

Interest Rate

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 7.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9%
Housing Loan 9.5%
Easy Loan 10%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (NARC) 6.5%
Insurance Fund (Nepalese Army) 6.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 6.5%
Insurance Fund (Nepal Police) 6.5%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income