"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
20 Shrawn 2078, Wednesday

Our Address

Head Office
New Baneshwor, Kathmandu
P.O.Box : 5823
Pokhara Branch
Prithwi Chowk, Pokhara (ADBL Building) Map
Tel : 061-538031
Fax : 061-540234
Biratnagar Branch
Roadsesh Chowk, Biratnagar (NAC Building) Map

कोषका बिभिन्न शाखाहरुका सम्पर्क नम्बरहरु

Department/Division/Branch Extension No
Internal Audit Division 112
पूजीबजार तथा लगानी बिभाग
पूजीर व्यवस्थापन महाशाखा १२०, १६१
लगानी तथा अनुगमन महाशाखाबजा १०९ , ११३
Fund Management Department Extension No
बिमाकोष व्यवस्थापन महाशाखा
निजामती बिमाकोष शाखा ११९, १३६, १३७
शिक्षक बिमाकोष शाखा १३१, १६३, १३३
सैनिक बिमाकोष शाखा १०५, १५६
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बिमाकोष शाखा १४०, १५८
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (NARC)
अवकाशकोष व्यवस्थापन महाशाखा
कर्मचारी बचत बृद्धि अवकाश कोष १२१, १२२, १२८, १२५, १३४
उपदान / पेन्सन लगानीकर्ता हिसाब शाखा १५०
नागरिक एकांक योजना शाखा १४३
सहभागी सापटी व्यवस्थापन शाखा
कर्मचारी बचत बृद्धि हिसाब मिलान तथा रुजु शाखा १२३
Department of Human Resources and Information Technology Extension No
प्रशासन महाशाखा
कानून तथा सचिवालय शाखा ११४
जनशक्ति विकास तथा तालिम शाखा
स्टोर शाखा ११४
खरिद शाखा १४१, १४४
सूचना तथा प्रशासन शाखा १४२
सूचना प्रबिधि व्यवस्थापन महाशाखा १६२, १५५, १५४
Finance Department Management Department Extension No
वित्त नियन्त्रण तथा प्रशासन महाशाखा १४५, १४७, १४६
अनुसन्धान तथा बजार विकास महाशाखा १४७, १३७