+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321

Home loan( आवाश कर्जा)

news

घर बनाउन, तला थप्न तथा मर्मत संभार गर्न आवाश कर्जा पाईने । बिस्तृत जानकारीको लागि आवास कर्जा कार्यविधि, २०७३ हेनुहोस

Interest Schemes

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 6.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 8%
Housing Loan / Easy Loan / Education Loan 9.5%
Insurance Fund (Civil Service) 4.5%
Insurance Fund (Teachers) 4.5%
Insurance Fund (NARC) 6%
Insurance Fund (Nepalese Army) 4.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 4%
Insurance Fund (Nepal Police) 4%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income