+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321

सम्पर्क ठेगाना

        HEAD OFFICE 

—————————————-                                                                      POKHARA BRANCH

New Baneshwor, Kathmandu                                                   Prithwi Chowk, Pokhara (ADBL Building)
P.O.Box : 5823                                                                                     Phone: 061-538031 Fax: 061-540234
Tel: 977-1-4781673/ 4785319

/ 4785325/ 4784298/ 4785321                                                                       BIRATNAGAR BRANCH

Fax : 977-1-4784945 /4785320                                                        Roadsesh Chowk, Biratnagar (NAC Building)

                                                                                                                      Phone: 021-472994/472996/472997
                                                                                                                       Email: laganikosh@gmail.com

 

कोषका बिभिन्न शाखाहरुका सम्पर्क नम्बरहरु

 

आन्तरिक लेखापरीक्षण महाशाखा                                              एक्सटेन्सन न: ११२

—————————————————————————————————————————-

पूजीबजार तथा लगानी बिभाग

  1. पूजीर व्यवस्थापन महाशाखा                                            एक्सटेन्सन न: १२०, १६१
  2. लगानी तथा अनुगमन महाशाखाबजा                                  एक्सटेन्सन न: १०९ , ११३

—————————————————————————————————————————–

कोष व्यवस्थापन बिभाग

बिमाकोष व्यवस्थापन महाशाखा

निजामती बिमाकोष शाखा                                                           एक्सटेन्सन न: ११९, १३६, १३७

शिक्षक बिमाकोष शाखा                                                               एक्सटेन्सन न: १३१, १६३, १३३

सैनिक बिमाकोष शाखा                                                               एक्सटेन्सन न: १०५, १५६

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बिमाकोष शाखा                                     एक्सटेन्सन न: १५८

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (NARC)

——————————————

अवकाशकोष व्यवस्थापन महाशाखा

कर्मचारी बचत बृद्धि अवकाश कोष                                               एक्सटेन्सन न: १२१, १२२, १२८, १२५, १३४

उपदान / पेन्सन लगानीकर्ता हिसाब शाखा                                   एक्सटेन्सन न: १५०

नागरिक एकांक योजना शाखा                                                   एक्सटेन्सन न: १४३

सहभागी सापटी व्यवस्थापन शाखा

कर्मचारी बचत बृद्धि हिसाब मिलान तथा रुजु शाखा                        एक्सटेन्सन न: १२३

—————————————————————————————————————————–

मानव संशाधन तथा सूचना प्रबिधि बिभाग

प्रशासन महाशाखा

कानून तथा सचिवालय शाखा                                                       एक्सटेन्सन न: ११४

जनशक्ति विकास तथा तालिम शाखा

स्टोर शाखा                                                                                एक्सटेन्सन न: ११४

खरिद शाखा                                                                               एक्सटेन्सन न: १४१, १४४

सूचना तथा प्रशासन शाखा                                                            एक्सटेन्सन न: १४२

—————————————–

सूचना प्रबिधि व्यवस्थापन महाशाखा                                              एक्सटेन्सन न: १६२,१५५,१५४

—————————————————————————————————————————–

वित्त बिभाग व्यवस्थापन बिभाग

वित्त नियन्त्रण तथा प्रशासन महाशाखा                                       एक्सटेन्सन न: १४५, १४७, १४६

 —————————————–

अनुसन्धान तथा बजार विकास महाशाखा                                      एक्सटेन्सन न: १४७,१३७